sugestia

REKLAMA

Regulamin Portalu Informacyjnego Branży Turystycznej

Postanowienia ogólne:
 • Aktualny regulamin portalu obowiązuje od 1.08.2010 r.
 • Regulamin portalu jest określany przez administratora i może ulegać okresowym zmianom.
 • Regulamin portalu dotyczy wszystkich jego klientów, którzy posiadają login i wprowadzą dane do portalu.
 • Niniejszy portal internetowy (www.przewodnictwo.info) ma tylko i wyłącznie charakter informacyjny. Jego celem jest ułatwienie i usprawnienie kontaktu między osobami i instytucjami działającymi w branży turystycznej. Administrator strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawdziwość (poprawność) treści podawanych przez korzystających ze stron portalu, jakość oferowanych przez nich usług, odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności oraz rozliczenia/wynagrodzenia za wykonane usługi do których doszło przez wykorzystanie danych ze stron tego portalu.
Definicje terminów:
 • abonament - płatna usługa portalu pozwalająca na wprowadzenie danych uzupełniających na wybrany przez klienta okres (kwartał, półrocze, rok). Wykupienie abonamentu przez klienta umożliwia wyszukiwanie jego danych podstawowych, oraz uzupełniających przez użytkowników portalu, oraz nadanie jego danym priorytetu. Okres abonamentu rozpoczyna się w momencie otrzymania przez administratora opłaty abonamentowej. Cennik abonamentu ustalany jest przez administratora, podawany jest w ofercie i może ulegać zmianom.
 • administrator - organ założycielski portalu www.przewodnictwo.info, mający wgląd do wszystkich danych klientów portalu (bez możliwości zmiany danych), decydujący o udostępnieniu/zablokowaniu wszystkich danych klienta w portalu (ze względu na okres abonamentu, lub nieprawidłowości), oraz rozliczający zobowiązania klientów i użytkowników.
 • branża - rodzaj posiadanych uprawnień, lub świadczonych usług turystycznych: przewodnicy, piloci, organizatorzy, transport; który w portalu ma osobną bazę danych klientów.
 • dane podstawowe - dane klientów w portalu: nazwa (tylko dla organizatorów i transportu), nazwisko, imię, płeć, wojewódzwto, miejscowość, adres (tylko dla organizatorów i transportu), telefony, mail, strona internetowa, skype, gadu gadu, zdjęcie (dla przewodników i pilotów), logo (dla transportu i organizatorów), własny opis, uprawnienia przewodnickie, specjalizacja pilotów, język obcy, licencje na Parki Narodowe, środki transportu. Wprowadzenie i przechowywanie tych danych w portalu jest bezterminowe i gratis.
 • dane uzupełniające - możliwe do wprowadzenia przez klienta tylko po opłaceniu abonamentu. Przewodnicy, piloci i transport mogą zaznaczyć wolne terminy na świadczenie swoich usług. Organizatorzy mogą zaznaczyć terminy planowanych wycieczek i do nich poszukiwane usługi przewodnickie, pilotażowe, lub transportowe. Dane uzupełniające udostępniane są do wglądu i wyszukiwania w okresie wykupionego abonamentu.
 • hasło - ciąg minimum 6 ukrytych znaków wprowadzony i znany jedynie przez klienta, dzięki któremu możliwe jest prawidłowe zalogowanie do panelu klienta.
 • klient - osoba, lub podmiot gospodarczy, który zarejestrował się w portalu za pomocą formularza rejestracyjnego i który posiada swoje konto klienta w portalu. Tylko klient ma dostęp do zmiany i uzupełniania swoich danych.
 • login - ciąg minimum 4 znaków wprowadzony i znany jedynie przez klienta, dzięki któremu możliwe jest prawidłowe zalogowanie do panelu klienta.
 • nieprawidłowości - nieprawidłowe, sprzeczne, nieaktualne, lub niestosowne dane wprowadzone przez klienta, które z tego względu mogą być przez administratora zablokowane przed udostępnieniem w portalu do momentu ich wyjaśnienia, lub skorygowania. Za nieprawidłowość jest również uznane umieszczenie przez klienta treści reklamowych w danych podstawowych i uzupełniających.
 • organizatorzy - baza danych (branża) w portalu przechowująca dane klientów, którzy posiadają licencje organizatorów turystyki i zaznaczyli je wprowadzając swoje dane w panelu klienta.
 • panel klienta - zespół danych portalu udostępnionych klientowi do wypełnienia, uzupełniania i zmiany, moduły zarządania kontem i usługami w portalu.
 • piloci - baza danych (branża) w portalu przechowująca dane klientów, którzy posiadają uprawnienia pilota wycieczek i zaznaczyli je wprowadzając swoje dane w panelu klienta.
 • Portal - Portal Informacyjny Branży Turystycznej działający pod adresem www.przewodnictwo.info
 • priorytet - płatna usługa portalu dostępna dla klientów korzystajacych z abonamentu trwająca przez cały okres wykupionego abonamentu. Pozwala na wyeksponowanie danych klienta w panelu danych przed danymi klientów bez abonamentu. Priorytet jest trzystopniowy: standard (poziom najniższy, wyświetla znalezione dane przed danymi klientów bez abonamentu), premium (średni poziom, wyświetla znalezione dane przed danymi poziomu standardowego) i vip (poziom najwyższy, wyświetla znalezione dane przed danymi poziomu premium). Cennik priorytetu ustalany jest przez administratora, podawany jest w ofercie i może ulegać zmianom.
 • przewodnicy - baza danych (branża) w portalu przechowująca dane klientów, którzy posiadają uprawnienia przewodnickie: górskie, miejskie, lub terenowe i zaznaczyli je wprowadzając swoje dane w panelu klienta.
 • reklama - płatna usługa portalu polegająca na zamieszczaniu przez użytkowników, lub inne podmioty na przeznaczonych do tego obszarach ekranu wizytówek, znaków firmowych, linków, itp. Okres obowiązywania, oraz cena reklamy jest każdorazowo ustalana z administratorem. Okres emisji rozpoczyna się w momencie otrzymania przez administratora opłaty za reklamę.
 • transport - baza danych (branża) w portalu przechowująca dane klientów, którzy zajmują się transportem osobowym.
 • użytkownik - korzystający z usług portalu, nie zalogowany i nie posiadający w nim swoich danych.
 • zobowiązania - płatności użytkownika wobec administratora wynikające ze skorzystania w portalu z opcji abonamentowych i priorytetowych, oraz umieszczenia w nim reklam.
Działanie portalu:
 • Osoba, lub podmiot gospodarczy, który chce zostać klientem portalu musi się w nim zalogować i zarejestrować wprowadzając do odpowiedniej branży swoje dane podstawowe
 • Jednorazowo można zarejestrować się tylko w jednej branży, jeżeli klient prowadzi działalność w kilku branżach musi się zarejestrować osobno w każdej z nich
 • Klient wprowadzający dane do portalu ponosi osobistą odpowiedzialność za prawdziwość i wiarygodność wprowadzonych danych.
 • Dane podstawowe wprowadzone są przez klienta do portalu są w nim przechowywane bezterminowo, o ile klient sam nie wyda administratorowi dyspozycji o ich likwidacji.
 • Klient mający w portalu tylko dane podstawowe sam w dowolnym momencie decyduje o wykupieniu abonamentu (wprowadzeniu danych uzupełniających i wyborze priorytetu).
 • Klient, który nie przedłużył abonamentu, po upływie jego zapłaconego okresu będzie miał w portalu dostępne dla użytkowników tylko dane podstawowe. Nieaktywne dane uzupełniające są przechowywane w portalu do czasu wykupienia kolejnego abonamentu.
 • Przewodnicy, piloci i transport mający opłacony abonament w danych uzupełniających podają swoje wolne terminy, kiedy mogą świadczyć usługi. Według tych wolnych terminów będą mogli być znalezieni przez klientów i użytkowników portalu.
 • Organizatorzy mający opłacony abonament w danych uzupełniających podają terminy organizowanych przez siebie wycieczek i potrzebne do nich usługi przewodnickie, lub pilotażowe i środki transportu. Według tych potrzeb mogą ich szukać przewodnicy, piloci i transport, którzy mają wykupiony abonament.
 • Znalezione dane pokazują się w centralnej części ekranu w kolejności losowej. Najpierw (jeżeli takie są) dane klientów którzy wykupili abonament z priorytetem vip, po nich (jeżeli takie są) dane klientów którzy wykupili abonament z priorytetem premium, po nich (jeżeli takie są) dane klientów którzy wykupili abonament z priorytetem standard, na końcu (jeżeli takie są) dane klientów bez abonamentu. Za każdym otwarciem bazy dane ukłądaja się w nowym porządku losowym.
 • Portal umożliwia użytkownikom kontakt z podmiotami świadczącymi usługi turystyczne poprzez możliwość wysłania wiadomości e-mail do Klienta Portalu bezpośrednio z jego danych szczegółowych wyświetlanych na stronie Portalu z  zaznaczeniem w tekście wiadomości, że kontakt nastąpił przez wykorzystanie bazy danych Portalu.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu portalu wynikłe z przyczyn zewnętrznych.
Ograniczenia:
 • Nie można zmieniać okresu abonamentu, ani priorytetu w trakcie jego trwania. Abonament i priorytet można zmienić na dowolny, lub przedłużyć go w niezmienionej postaci dopiero po upływie całego poprzedniego okresu abonamentu.
 • Wyszukiwanie jednorazowo dotyczy jednej branży, lub usługi. Wyszukiwarki działają osobno i niezależnie w każdej z branż.
 • W branży transport można zamieszczać dane dotyczące tylko transportu osobowego.
Płatności:
 • Należność wobec portalu powstaje w momencie wyboru abonamentu, lub zlecenia emisji reklamy.
 • Opłatę abonamentową uznaje się za zapłaconą w momencie wpłynięcia jej na rachunek administratora.
 • Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi po dacie rozpoczęcia abonamentu.
 • Opłatę za emisję reklamy uznaje się za zapłaconą w momencie wpłynięcia jej na rachunek administratora.
 • Opłata za emisję reklamy nie podlega zwrotowi po dacie rozpoczęcia emisji reklamy.
Prawa użytkownika i administratora:
 • Klient, który zarejestrował się w portalu ma prawo do nieograniczonego dostępu do wszystkich usług portalu, zmiany i korekty swoich danych, oraz korzystania z usług abonamentowych.
 • Klient umieszcza swoje dane w portalu dobrowolnie w ilości, którą uzna za wystarczającą do funkcjonowania w portalu. Wprowadzając swoje dane podstawowe, lub uzupełniające wyraża zgodę na ich przetwarzanie i udostępnianie w portalu przez administratora.
 • Dane zarejestrowanego użytkownika przed udostępnieniem w portalu podlegają kontroli przez administratora. Administrator ma prawo zablokować dane użytkownika przed udostępnieniem w portalu w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.